Joanna Mędraś

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych stron czynności notarialnych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.notariuszmedras.pl jest Joanna Mędraś Notariusz, Władysława Pniewskiego 6/2 80-246 Gdańsk, NIP 9570483738, (dalej jako „Administrator”).

Cele przetwarzania

Dokonywanie czynności notarialnych na żądanie Klienta.

Podstawy prawne przetwarzania

 • Przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.)
 • Umowa o dokonanie czynności notarialnych zawarta przez Pana/Panią z Kancelarią
 • Pani/Pana prawnie uzasadniony interes w zakresie ochrony przed oszustwem/kradzieżą tożsamości.

Odbiorcy danych
Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi IT, usługi przygotowania do archiwizacji danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • Inne prawa określone w informacji szczegółowej

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych stron czynności notarialnych szczegółowe

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.notariuszmedras.pl jest Joanna Mędraś Notariusz, Władysława Pniewskiego 6/2 80-246 Gdańsk, NIP 9570483738, (dalej jako „Administrator”).

Kontaktować z Kancelarią:

 • Listownie na adres wskazany powyżej
 • Przez e-mail: kancelaria@notariuszmedras.pl
 • Telefonicznie pod numerem (+48) 507 508 648

2. Inspektor ochrony danych
Zgodnie z przepisami w Kancelarii nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z czym nie został on wyznaczony.

3. Cele przetwarzania
Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby umożliwić Pani/Panu dokonanie czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przetwarzanie jest niezbędne do:

 • Wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.);
 • Wykonania umowy o dokonanie czynności notarialnych zawartej przez Pana/Panią z Kancelarią;
 • Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest weryfikacji danych w związku z zapewnieniem Pani/Panu ochrony przed oszustwem/kradzieżą.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Kancelaria będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe:

 • W przypadku dokonania czynności notarialnej 10 lat od daty w której czynność została dokonana, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.)
 • W przypadku rezygnacji z dokonania czynności notarialnej – rok od dnia, w którym miało dojść do jej dokonania.

6. Odbiorcy danych
Kancelaria będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT czy usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii.

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii
f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, przesłania Pani/Pana danych do innego administratora. Jednakże Kancelaria zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Kancelaria przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z kancelarią (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody
W związku z faktem, że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych, umowy o dokonanie czynności notarialnych lub celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a nie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Ze względu na specyfikę czynności notarialnych, w szczególności tych dokumentowanych aktami notarialnymi, dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw zgłoszony po dokonaniu czynności notarialnej nie ma wpływu na zgromadzone i zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej dane osobowe. W pozostałym zakresie z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych